Regulamin sklepu

 

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały zasady składania zamówień, dokonywania zakupu produktów oraz usług, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z publikacji elektronicznych za pomocą sklepu internetowego prowadzonego pod adresem programujezdrowie.pl

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez:

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem programujezdrowie.pl jak również określa zakres i warunki świadczenia Usług przez Dietetyka na rzecz Pacjenta.
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej i formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.
 3. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
 4. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego.
 5. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 6. Warunkiem skorzystania z Usług oferowanych przez Dietetyka jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.
 7. Jeżeli Pacjent nie zgadza się z którymś z podpunktów wymagane jest poinformowanie Dietetyka przez rozpoczęciem współpracy poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia osobiście lub mailowo.
 8. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 9. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 10. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: w celu poprawnego korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności, a w tym składania zamówień należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową. Klient powinien ponadto posiadać aktywne konto poczty elektronicznej. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Sklepu, jeżeli sprzęt lub oprogramowanie, z którego korzysta Klient nie spełnia wymagań technicznych określonych w niniejszym punkcie.
 11. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 12. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.
 13. Informacje umieszczane na Platformie Internetowej nie stanowią porad medycznych, ani opinii dietetyka dostosowanej do indywidualnej sytuacji zainteresowanego. Informacje stanowią jedynie generalne zalecenia, które nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do stosowania określonej terapii, zmiany nawyków, dawkowania produktów leczniczych, itp. Przed podjęciem jakichkolwiek działań mających wpływ na życie, zdrowie lub samopoczucie należy skontaktować się z lekarzem lub innym specjalistą, w celu otrzymania zindywidualizowanej porady. Materiały umieszczane na Platformie Internetowej nie stanowią i nie zastąpią porady lekarskiej.

§2 Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu oraz poradni dietetycznej Programuję Zdrowie dostępny pod adresem: programujezdrowie.pl/regulamin
 2. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem programujezdrowie.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów i Usług.
 3. Sprzedawca lub Administrator lub Dietetyk – Magdalena Strzelczyk prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą: Programuję Zdrowie – Magdalena Strzelczyk, pod adresem: ul. Sosnowa 16, 62-406 Lądek, NIP: 6671781298, REGON: 389602720.
 4. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
 8. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na Platformie Internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupionych kursów i produktów.
 9. Platforma Internetowa – platforma internetowa Programuję Zdrowie, na której znajdują się m.in. zakupione wybrane Produkty elektroniczne.
 10. Produkt – produkty fizyczne i/lub elektroniczne zakupione lub dostępne w Sklepie. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 11. Produkt elektroniczny – produkt zakupiony w Sklepie, dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 12. Produkt fizyczny – produkt zakupiony w Sklepie, dostępny wyłącznie w wersji fizycznej.
 13. Usługi – usługi z zakresu poradnictwa żywieniowego oraz dietetyki, a także inne usługi powiązane z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej.
 14. Konsultacja – konsultacja indywidualna z Dietetykiem w wybranej przez Pacjenta formie (video rozmowa, rozmowa telefoniczna, wizyta w stacjonarnym gabinecie).
 15. Materiały – jadłospisy (diety), plany żywieniowe, plany suplementacyjne, zalecenia, planery, porady, materiały edukacyjne oraz wszelkie inne materiały otrzymane od Dietetyka.
 16. Jadłospis Indywidualny – jadłospis przygotowany przez Dietetyka z uwzględnieniem informacji zebranych podczas wywiadu medyczno-żywieniowego.
 17. Pacjent – każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, akceptuje niniejszy Regulamin i zamawia usługę oferowaną przez Dietetyka.
 18. Cennik – dostępny pod adresem www.programujezdrowie.pl/sklep/
 19. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 20. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 21. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 22. Umowa zawarta na odległość -umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 23. Operator płatności – Płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego. Decydując się na tę opcję płatności, automatycznie zostaniesz przekierowany do systemu Przelewy24.pl. Realizując płatność za pomocą przelewu internetowego, po wybraniu swojego banku, należy zalogować się za pomocą danych dostępowych do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Lista banków obsługiwanych przez serwis Przelewy24.pl . Możesz zrealizować płatność przy użyciu karty kredytowej w systemie VISA jak i MASTER CARD. W celu dokonania płatności przy użyciu karty kredytowej należy podać wymagane informacje o karcie oraz posiadaczu karty oraz autoryzować transakcję kodem CVV lub CVC. Serwis Przelewy24.pl posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz opiera się na szyfrowaniu SSL, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.
 24. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu- w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.
 25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 26. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 27. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 28. Ustawa o prawach autorskich – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 29. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 30. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 31. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

§3 Wymagania technicze

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:
  • dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
  • odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
  • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 3. Celem odtworzenia towaru zakupionego przez Klienta w formie treści cyfrowej, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 5 Mb/s. Do poprawnego odtwarzania treści cyfrowych w postaci filmów, wymagana jest również wtyczka Adobe Flash w wersji 10.0 lub wyższej, włączona obsługa plików cookies oraz włączony JavaScript.
 4. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 5. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

 

§4 Produkty elektroniczne

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, do których dostęp możliwy jest wyłącznie po ich opłaceniu. Produkty dostępne są na Platformie Internetowej po założeniu Konta Klienta.
 2. Rejestracja na Platformie Internetowej i utrzymanie Konta Klienta odbywa się w ramach ceny zapłaconej za zakupiony Produkt.
 3. Dostęp do zakupionych Produktów na Platformie Internetowej może być czasowy lub nieograniczony. Informacja o terminie dostępności Produktu znajduje się w opisie danego Produktu lub na odpowiedniej podstronie z opisem Produktu.
 4. Dostęp do zakupionego Produktu na Platformie Internetowej następuje niezwłocznie, po zaksięgowaniu zapłaty za Produkt.
 5. Wszelkie majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, prawa Produktów, wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej programujezdrowie.pl należą wyłącznie do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 6. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, niezgodnym z dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług drogą elektroniczną może się wiązać z możliwością pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby trzecie, które są nieuprawnione. W związku z tym Klienci powinni stosować wszelkie zapobiegawcze środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.

§ 5 Dostawa produktów fizycznych

 1. Zamówione w Sklepie Produkty fizyczne są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Przesyłka z zamówionymi Produktami fizycznymi dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, według wyboru Klienta:
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  • odbiór w Paczkomatach 24/7;
  • odbiór w Kiosku RUCHu.
 3. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej nie jest możliwa na adres skrytki pocztowej.
 4. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu fizycznego (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia (przygotowania Produktów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi.. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w przypadku Towarów oznaczonych jako Przedsprzedaż liczony jest od momentu pojawienia się Przedsprzedaży w sprzedaży. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika, który jest prezentowany w ramach ścieżki zakupowej oraz w Sklepie w odpowiedniej zakładce.
 5. Koszty dostawy Produktu fizycznego ponosi Klient, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów dostawy zamieszczonych na stronie Sklepu. Koszty dostawy w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 6. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są przy każdym Produkcie fizycznym oraz w ramach formularza Zamówienia.

§6 Składanie i realizacja zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu.
 2. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).
 3. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.
 4. Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Kody rabatowe”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Aktywuj” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji.
 5. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
  • imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,
  • adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
  • numeru telefonu,
  • adresu e-mail,
  • akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
  • wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.
 6. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
 8. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 10. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.
 11. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 12. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie realizowania Zamówienia w przypadku:
  • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
  • nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).
 14. W trakcie rejestracji Klient równoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku Sprzedawca konkretnie informuje, że dane osobowe zbierane są tylko i wyłącznie do celów rekrutacji. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy z zastrzeżeniem, iż niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i skorzystanie z usług firmy Programuję Zdrowie. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 15. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości Administrator pozostaje do dyspozycji pod numerem telefonu: +48 693 855 145 oraz pod adresem poczty elektronicznej: magda@programujezdrowie.pl

§7 Ceny produktów i formy płatności

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów i Usług prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 3. Akcje promocyjne w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile opis Produktu/Usługi nie stanowi inaczej. Promocja może być zależna od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia na Produkt lub Usługę.
 4. Klient dokonuje płatności za zamówione Produkty poprzez dokonanie wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy: Programuję Zdrowie – Magdalena Strzelczyk, ul. Sosnowa 16, 62-406 Lądek, PKO Bank Polski 91 1020 4027 0000 1202 1684 5557.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  • tradycyjnym przelewem bankowym – płatne na konto bankowe Sprzedawcy: Programuję Zdrowie – Magdalena Strzelczyk, ul. Sosnowa 16, 62-406 Lądek, PKO Bank Polski 91 1020 4027 0000 1202 1684 5557. W tytule przelewu należy wpisać dane identyfikujące Klienta (imię i nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia). Jeśli na wskazanym rachunku bankowym nie doszło do zaksięgowania płatności (np. z powodu zbyt krótkiego odstępu czasu między wykonaniem przelewu a terminem Konsultacji) konieczne jest przesłanie potwierdzenia przelewu w celu rozpoczęcia realizacji Usługi.
  • płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego. Decydując się na tę opcję płatności, automatycznie zostaniesz przekierowany do systemu Przelewy24.pl. Realizując płatność za pomocą przelewu internetowego, po wybraniu swojego banku, należy zalogować się za pomocą danych dostępowych do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Lista banków obsługiwanych przez serwis Przelewy24.pl. Możesz zrealizować płatność przy użyciu karty kredytowej w systemie VISA jak i MASTER CARD. W celu dokonania płatności przy użyciu karty kredytowej należy podać wymagane informacje o karcie oraz posiadaczu karty oraz autoryzować transakcję kodem CVV lub CVC. Serwis Przelewy24.pl posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz opiera się na szyfrowaniu SSL, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.
 6. W przypadku płatności elektronicznych produkt zostanie wysłany zgodnie z opisem produktu (na wskazany adres e-mail lub będzie dostępny na Platformie Internetowej) po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 7. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży. Termin ten wynosi 7 dni od zakupu Produktu na stronie internetowej Sprzedawcy.

§8 Poradnia dietetyczna Programuję Zdrowie

 1. W szczególnych sytuacjach Dietetyk zastrzega sobie prawo do niepodjęcia współpracy bez podania powodu przyczyny, w szczególności kiedy oczekiwania Pacjenta nie są do zrealizowania lub zagrażają jego zdrowiu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu lub Cennika jego doręczenie pacjentowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie www.programujezdrowie.pl stosownych zmian. Korzystanie z Usług przez Pacjenta po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 3. Mimo zakupu Materiałów przez Pacjenta prawo własności pozostaje po stronie Dietetyka.
 4. Klient akceptując warunki niniejszego Regulaminu oświadcza, że wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia tj. wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdza, że jest świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia.
 5. W ramach Konsultacji indywidualnej Dietetyk zobowiązuje się świadczyć na rzecz Pacjenta wskazane poniżej usługi:
  • przeprowadzenie wywiadu medyczno-żywieniowego oraz analiza zebranych podczas wywiadu danych i informacji;
  • wykonanie analizy składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej (w przypadku konsultacji w gabinecie stacjonarnym);
  • przygotowanie spersonalizowanych zaleceń;
  • udzielenie porad, wskazówek i zaleceń żywieniowych;
  • monitorowanie wyników osiąganych w wyniku stosowania indywidualnych zaleceń.
 6. Do obowiązków Pacjenta należy w szczególności:
  • udzielanie rzetelnych i kompetentnych informacji podczas przeprowadzenia wywiadu zdrowotnego i żywieniowego oraz podczas wizyt kontrolnych, w szczególności informacji o: schorzeniach i chorobach przewlekłych (nadciśnienie tętnicze, choroby serca, cukrzyca itp.), chorobach związanych z przewodem pokarmowym, przyjmowanymi lekami, obciążeniach genetycznych, aktualnych problemach zdrowotnych, alergiach i nietolerancjach pokarmowych, a także wszelkich informacji, o których podanie Pacjent zostanie poproszony przez Dietetyka;
  • informowanie Dietetyka podczas wizyt kontrolnych o wszelkich zmianach w stanie zdrowia, w szczególności informacji wskazanych powyżej.
 7. Przed przystąpieniem do przygotowania Materiałów Dietetyk przeprowadza szczegółowy wywiad medyczno-żywieniowy. Celem wywiadu medyczno-żywieniowego jest poznanie stylu życia i aktualnych nawyków żywieniowych oraz ocena stanu zdrowia Pacjenta, co w konsekwencji umożliwi Dietetykowi przygotowanie indywidualnych Materiałów, w szczególności Indywidualnego Jadłospisu dostosowanego do potrzeb Pacjenta. Wywiad medyczno-żywieniowy jest spisywany przez Dietetyka w formie papierowej lub elektronicznej. Zapisane informacje nie będą przekazywane osobom trzecim. Notatki będą przechowywane maksymalnie dwa lata od zakończenia współpracy.
 8. Pacjent może umówić się na pierwszą Konsultację indywidualną w następujący sposób:
  • poprzez dokonanie zamówienia Usługi w Sklepie pod adresem www.programujezdrowie.pl/sklep/
  • poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.programujezdrowie.pl/kontakt/
  • poprzez kontakt mailowy za pośrednictwem adresu e-mail: magda@programujezdrowie.pl
  • poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 693-855-145
 9. Na konsultację kontrolną Pacjent może umówić się w sposób wskazany powyżej lub w trakcie poprzedniej Konsultacji.
 10. Po umówieniu pierwszej Konsultacji indywidualnej Pacjent otrzyma na wskazany adres e-mail szczegółowe informacje dotyczące warunków współpracy i przygotowania do Konsultacji.
 11. W trakcie pierwszej Konsultacji indywidualnej zostanie przedstawiony Pacjentowi sugerowany plan częstotliwości wizyt.
 12. Pacjent może bezpłatnie odwołać lub przełożyć Konsultację do 24 godzin przed jej rozpoczęciem. Odwołanie konsultacji w ciągu 24 godzin przed Konsultacją lub brak udziału w Konsultacji może wiązać się z poniesieniem ustalonych kosztów.
 13. W wyjątkowych sytuacjach Dietetyk może odwołać konsultację. W przypadku odwołania Konsultacji później niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem Dietetyk przekazuje Pacjentowi rabat na kolejną Konsultację w wysokości 20% jej wartości.
 14. Ułożenie Jadłospisu Indywidualnego nie wchodzi w zakres Konsultacji. Nie można zakupić Jadłospisu Indywidualnego bez uprzedniego odbycia Konsultacji indywidualnej. Jest to spowodowane koniecznością przeprowadzenia szczegółowego wywiadu medyczno-żywieniowego, który jest niezbędny do spersonalizowania Jadłospisu. O zakupie Jadłospisu Indywidualnego najlepiej poinformować Dietetyka w trakcie składania zamówienia na Konsultację lub wykupić w Sklepie Usługę w której skład wchodzi Jadłospis indywidualny. Pacjent otrzyma Jadłospis w ciągu 14 dni roboczych od przeprowadzenia wywiadu medyczno-żywieniowego. Jadłospis zostanie przesłany na wskazany adres e-mail w formie pliku PDF. Po otrzymaniu Jadłospisu Indywidualnego Pacjent może w ciągu 7 dni po analizie jadłospisu skontaktować się z dietetykiem w celu wprowadzenia maksymalnie 5 zmian. Pozostałe zmiany są odpłatne.
 15. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że przygotowane dla niego Materiały jest opracowywane z dbałością o Jego zdrowie, według indywidualnej interpretacji stanu zdrowia, wyników badań, a także oparta jest na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu Dietetyka.
 16. Usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji odniesienia oczekiwanych przez Pacjenta rezultatów i efektów. Dietetyk zatem nie bierze odpowiedzialności za brak oczekiwanych skutków.
 17. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w stanie zdrowia powstałe z winy Pacjenta, w szczególności:
 18. Pacjent może umówić się na pierwszą Konsultację indywidualną w następujący sposób:
  • na skutek niestosowania się do informacji na przekazanych Materiałach lub  stosowania otrzymanych Materiałów przez osoby trzecie,
  • w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazania,
  • w wyniku przekazania Dietetykowi danych i informacji nieprawdziwych lub niekompletnych.
 19. Konsultacje dokonywane przez Dietetyka mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.

§9 Dostawy produktów – koszty, formy i terminy

 1. Wysyłka Produktów elektronicznych nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności za poszczególne Zamówienie.
 2. Informacja o realizacji Zamówienia zostanie wysłana pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail.
 3. W przypadku Produktów elektronicznych np. kursów online czy e-booków wysyłka Produktu do pobrania lub dostęp do danego kursu online czy webinarium następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu elektronicznego (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu). Dostęp może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem kursu i terminami wskazanymi w opisie kursu czy innego Produktu elektronicznego. Dostawa zamówionych Produktów elektronicznych odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta Klienta.
 4. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§10 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności.
 4. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.
 5. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.
 6. W przypadku zakupu Produktu elektronicznego, dostęp do Konta Klienta, następuje automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta.
 7. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 8. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 10. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 11. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.
 12. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 13. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępu do jego zasobów.
 14. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
 15. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.
 16. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 17. W celu usunięcia Konta, Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.
 18. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił.

§11 Reklamacja i zwroty

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 8. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
 9. W przypadku reklamacji Produktów elektronicznych albo w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 10. Zwrotowi nie podlega dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§12 Odstąpienie od umowy przez konsumenta

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
  • o świadczenie usług, jeżeli Dietetyk/Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Pacjenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Dietetyka/Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • o świadczenie usługi, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne, które w trybie natychmiastowym zostają użytkowane przez Klienta;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami edukacyjnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt elektroniczny wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy (koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy).
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 10. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.

§13 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.
 2. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 5. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.
 6. ałkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§14 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumenta

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
  • usług świadczonych drogą elektroniczną
  • odstąpienia od umowy przez Konsumenta
  • reklamacji i rękojmi,
  • w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
 4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać.

§15 Własność intelektualna, licencja, prawa autorskie

 1. Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, Materiały, nazwy Materiałów, treści, teksty, kompozycje, logo, zdjęcia, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 2. Przekazane Pacjentowi Materiały stanowią Utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.) i podlegają ochronie prawnej, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy udzielonej pisemnie pod rygorem nieważności.
 3. Dietetyk zabrania opracowywania lub rozpowszechniania Materiałów oraz ich opracowań bez jego zgody, udzielonej uprzednio i pisemnie pod rygorem nieważności.
 4. Dietetyk zastrzega, że Materiały przekazane Pacjentowi stanowią Utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Dietetykowi.
 5. Dietetyk pozwala Pacjentowi na korzystanie z otrzymanych Materiałów wyłącznie na jego użytek osobisty w zakresie, jakie jest niezbędny do korzystania z Produktów.
 6. Po otrzymaniu drogą elektroniczną wiadomości zawierającej Materiały, Pacjent ma prawo zapisać otrzymane pliki cyfrowe na dysku komputera lub urządzenia mobilnego. Pacjent ma prawo do powielania, kopiowania i korzystania z zakupionych Materiałów na dowolnej ilości urządzeń tak długo, jak służy to osobistemu użytkowi Pacjenta, przy czym użytek osobisty nie może naruszać normalnego korzystania z utworu, godzić w interesy twórcy, łamać praw autorskich.
 7. Pacjent ma prawo do korzystania z Materiałów zgodnie z treścią Ustawy o prawach autorskich, co oznacza, że kopiowanie i powielania w celach innych niż zgodne z zasadami użytku osobistego, drukowanie jak również wysyłanie Materiałów drogą tradycyjną lub elektroniczną, udostępnianie na łamach innych serwisów internetowych, upublicznianie oraz jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie Materiałów w całości lub w częściach są zabronione.
 8. Pacjent akceptując Regulamin zobowiązuje się nie udostępniać Materiałów osobom trzecim w celu kopiowania, powielania, sprzedaży, drukowania, wysyłania drogą tradycyjną bądź elektroniczną, udostępniania na łamach innych serwisów internetowych bądź też komercyjnego wykorzystywania Materiałów w jakikolwiek sposób.
 9. Dietetyk poucza niniejszym Pacjenta, że dalsze rozpowszechnianie Materiałów przez Pacjenta bez zgody Dietetyka stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 10. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych. Licencja ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta.
 11. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:
  • udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
  • publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
  • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 12. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt, w szczególności Produkt elektroniczny (Materiały, materiały edukacyjne dostępne na Platformie Internetowej) nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.
 13. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną.
 14. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 15. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów elektronicznych (szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów).

§16 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż Administratorem danych osobowych Klienta jest Magdalena Strzelczyk prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą: Programuję Zdrowie – Magdalena Strzelczyk, pod adresem: ul. Sosnowa 16, 62-406 Lądek, NIP: 6671781298, REGON: 389602720, zwana w Regulaminie również Sprzedawcą. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  • realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  • w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Pacjenta takie jak:
  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
  • numer telefonu,
  • data urodzenia,
  • stan zdrowia, wyniki badań, rozpoznane choroby i schorzenia,
  • masa ciała, wysokość ciała, obwody ciała,
  • rodzaj wykonywanej pracy.
 5. Dane osobowe i medyczne wskazane w ust. 4 są niezbędne w celu świadczenia Usług, w szczególności w celu przygotowania dla Pacjenta Jadłospisu Indywidualnego zgodnie z jego preferencjami żywieniowymi oraz potrzebami zdrowotnymi.
 6. Wszelkie dane osobowe Pacjenta przechowywane i przetwarzane będą na nośnikach pamięci komputera stacjonarnego, bądź w chmurze obliczeniowej (tzw. cloud computing).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 8. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 9. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.
 10. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.
 11. Klient/Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 12. Klient/Pacjent posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Dane Klienta/Pacjenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta. 9. Dane osobowe Pacjenta wskazane w ust. 2 nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi/Pacjentowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 15. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: programujezdrowie.pl/polityka-prywatnosci

§17 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia praw konsumenta

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  • bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§18 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii.
 3. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Platformie Internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 5. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 26.05.2022 r.