Nazywam się Magdalena Strzelczyk, jestem dietetykiem oraz administratorem strony www.programujezdrowie.pl, twórcą produktów elektronicznych i poradni dietetycznej online.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie dokonywania zakupów w sklepie internetowym, złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych formach płatności, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: magda@programujezdrowie.pl

REGULAMIN
świadczenia usług drogą elektroniczną

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez:

 1. numer telefonu: +48 693 855 145;
 2. adres poczty elektronicznej: magda@programujezdrowie.pl

§1
DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Sklepu Internetowego www.programujezdrowie.pl jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny jest pod adresem www.programujezdrowie.pl/regulamin/
 2. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.programujezdrowie.pl za pośrednictwem, którego Klient może zakupić Produkt od Sprzedawcy.
 3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod nazwą Programuje Zdrowie, który dostępny jest pod adresem www.programujezdrowie.pl
 4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca lub zamierzająca dokonać zamówienia lub korzystająca z innych usług Sklepu Internetowego.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, w tym zakupu w Sklepie Internetowym niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Sprzedawca – Magdalena Strzelczyk prowadzącą nierejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą Programuje Zdrowie, ul. Sosnowa 16, 62-406 Lądek.
 8. Administrator – Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu oraz Serwisu dostępnego pod adresem internetowym www.programujezdrowie.pl jest Magdalena Strzelczyk, prowadzącą nierejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą Programuje Zdrowie, ul. Sosnowa 16, 62-406 Lądek.
 9. Produkt – treści cyfrowe w postaci produktów elektronicznych oferowanych w Sklepie Internetowym, są to usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460).
 10. Utwory – wszelkie elementy Serwisu tj. nazwa firmy, domena internetowa, strona internetowa, kompozycje, formularze, logotypy, grafiki (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) i inne treści twórcze, a także publikowane w Serwisie informacji i materiały.
 11. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, będące przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
 12. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym za pośrednictwem Sklepu Internetowego).
 13. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 14. Polityka Prywatności i plików cookies – zbiór stosowanych przez Sprzedawcę zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych osób fizycznych, udostępniany nieodpłatnie w Serwisie pod adresem www.programujezdrowie.pl/polityka-prywatnosci/
 15. Ustawa o świadczenie usług elektronicznych – ustawa z dnia 18-go lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422, ze zm.).
 16. Ustawa o prawach autorskich – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

§2
PODSTAWOWE ZASADY

 1. Regulamin jest dostępny na stronie głównej www.progamujezdrowie.pl
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień. Klient powinien zapoznać się z Regulaminem niezwłocznie po wejściu na stronę internetową Serwisu, w przypadku niewyrażenia zgody na postanowienia Regulaminu, powinien opuścić Serwis zaprzestając przeglądania jego zawartości.
 3. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta dostępu do komputera lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu oraz aktywnego adres e-mail.
 5. Informacje umieszczone w Serwisie oraz Produktach mają charakter wyłącznie edukacyjny. Korzystanie z tych Usług nie zastępuje pomocy medycznej, w szczególności dietoterapii, leczenia medycznego lub farmakologicznego.
 6. Sprzedawca sprzedaje Produkty zgodnie z Regulaminem oraz prawem powszechnie obowiązującym.
 7. Sprzedawca może bez uprzedzenia zaprzestać świadczenia usług lub uniemożliwić do nich dostęp, gdy poweźmie wiarygodną informację, że Klient korzysta z Produktów w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 9. Klient podczas zakupów w Sklepie Internetowym podaje dane osobowe, które są przetwarzane w związku z realizacją Umowy Sprzedaży. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce Prywatności Sprzedawcy udostępnianej przez Sprzedawcę na stronie Serwisu.
 10. Administrator zapewnia dostępność Serwisu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw technicznych lub przerw wynikających z przyczyn niezależnych od Administratora.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Serwisu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Sprzedawca dąży do zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

§3
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU I PRODUKTÓW ORAZ PRAWA AUTORSKIE

 1. Administratorowi przysługują autorskie prawa majątkowe do Serwisu, w tym jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, kompozycji, formularzy, logotypów, grafik (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) i innych treści twórczych, a także publikowanych w Serwisie informacji i materiałów .
 2. Opisane powyżej elementy Serwisu stanowią Utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.) i podlegają ochronie prawnej, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy udzielonej pisemnie pod rygorem nieważności.
 3. Administrator zabrania opracowywania lub rozpowszechniania Utworów oraz ich opracowań bez jego zgody, udzielonej uprzednio i pisemnie pod rygorem nieważności.
 4. Sprzedawca zastrzega, że Produkty i dostępne w Sklepie stanowią Utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca pozwala Kupującemu na korzystanie z zakupionych Produktów wyłącznie na jego użytek osobisty w zakresie, jakie jest niezbędny do korzystania z Produktów.
 6. Po otrzymaniu drogą elektroniczną wiadomości potwierdzającej zamówienie, Kupujący ma prawo zapisać otrzymany plik cyfrowy na dysku komputera lub urządzenia mobilnego. Kupujący ma prawo do powielania, kopiowania i korzystania z zakupionych Produktów na dowolnej ilości urządzeń tak długo, jak służy to osobistemu użytkowi Kupującego, przy czym użytek osobisty nie może naruszać normalnego korzystania z utworu, godzić w interesy twórcy, łamać praw autorskich.
 7. Kupujący ma prawo do korzystania z Produktów zgodnie z treścią Ustawy o prawach autorskich, co oznacza, że kopiowanie i powielania w celach innych niż zgodne z zasadami użytku osobistego, drukowanie jak również wysyłanie Produktów drogą tradycyjną lub elektroniczną, udostępnianie na łamach innych serwisów internetowych, upublicznianie oraz jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie Produktów w całości lub w częściach są zabronione.
 8. Kupujący akceptując Regulamin zobowiązuje się nie udostępniać Produktu osobom trzecim w celu kopiowania, powielania, sprzedaży, drukowania, wysyłania drogą tradycyjną bądź elektroniczną, udostępniania na łamach innych serwisów internetowych bądź też komercyjnego wykorzystywania Produktu w jakikolwiek sposób.
 9. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie Utworów przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 10. Kupujący akceptując Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zapisów regulaminu.

§4
USŁUGI W SERWISIE

 1. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną zwyczajowo dostępne na tego rodzaju stronach internetowych, z wyróżnieniem następujących usług:
  • usługę umożliwiającą Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Produktów. Usługa ta świadczona jest na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Serwisu.
  • usługę komunikacyjną – Komunikacja obejmuje w szczególności możliwość zapisania się lub wypisania z listy mailingowej (newsletter) lub skorzystania z formularzy kontaktowych, formularzy zakupu w celu przekazania informacji. Jeśli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną umożliwiającą komunikowanie się Sprzedawcy, która polega na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Wiadomości przesyłane w ramach listy mailingowej mogą zawierać informacje handlowe lub stanowiące marketing bezpośredni.
   Sprzedawca przesyła wiadomości w ramach listy mailingowej wyłącznie do osób zapisanych na tą listę, którzy mogą wypisać się z listy mailingowej w dowolnym momencie. Sprzedawca umożliwia wypisanie się z listy mailingowej poprzez odnośnik zamieszczony w każdej wysyłanej wiadomości.

§5
ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych jest odpłatne i wymaga potwierdzenia przez Klienta, że:
  • jest osobą pełnoletnią lub osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  • zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego treść,
  • zapoznał się z Polityką Prywatności Sprzedawcy oraz zaakceptował jej treść.
 2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Serwisu powinien wypełnić formularz zakupu podając dane takie jak imię i nazwisko, e-mail oraz rodzaj Produktu.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy Klienta popełnione podczas wypełniania formularza zakupu, w szczególności za wpisanie przez błędnych danych osobowych, w tym również błędnego lub nieistniejącego adresu e-mail, za wpisanie adresu e-mail, do którego Klient nie ma dostępu albo którego nie jest użytkownikiem. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wpisanie poprawnych danych osobowych oraz za wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wypełnieniem formularza zakupu.
 4. Po skutecznym wypełnieniu przez Klienta formularza zakupu, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie istotnych warunków dotyczących zamówionego Produktu oraz szczegóły płatności tj.:
  • sposób opisania przelewu: “Imię i nazwisko, e-mail, rodzaj produktu”,
  • numer konta: 09 1140 2004 0000 3602 7678 6594
  • cenę danego produktu.
 5. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych, w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej do dostawy. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami konieczne jest podanie dodatkowo pełnej nazwy (firmy) oraz numeru NIP.
 6. W przypadku zakupu Produktu w formie prezentu Klient może podać adres pocztowy umożliwiający wysłanie dostępu do Produktu w formie fizycznego vouchera. W przypadku nie podania adresu pocztowego w formularzu zakupu dostęp do Produktu zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej Kupującego w formie Pliku PDF (vouchera z możliwością wydruku). Dostęp do Produktu w formie prezentu zapewnia unikalny kod dostępu, który można jednokrotnie zrealizować poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: magda@programujezdrowie.pl. Koszt wysyłki vouchera za pomocą listu Pocztą Polską leży po stronie Sprzedającego.

§6
CENY I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny i opisy poszczególnych produktów i usług podawane w Serwisie – bez względu na użyte przy ich opisie określenie – stanowią informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opublikowanych w Serwisie cen i opisów, a także zamieszczania nowych ofert, prowadzenia akcji marketingowych i innych podobnych działań handlowych.
 3. Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać w formie przelewu elektronicznego bankowego na rachunek bankowy: 09 1140 2004 0000 3602 7678 6594.
 4. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta w ciągu 48h od zaksięgowania wpłaty całkowitej ceny sprzedaży na rachunku bankowym: 09 1140 2004 0000 3602 7678 6594.
 5. W przypadku konieczności zwrotu środków dokonanych przez Klienta w ramach płatności za Produkt, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano płatności.

§7
WYKONANIE UMOWY

 1. W ciągu 48h od zaksięgowania płatności zostanie przesłana wiadomość na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia zawierająca instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego Produktu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zakupu będzie przesyłał Produkty w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com.

§8
AKCJE PROMOCYJNE

 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Produktów w każdym czasie oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 2. Akcje promocyjne w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile opis Produktu nie stanowi inaczej.
 3. Promocja może być zależna od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia na Produkt.

§9
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni liczonym od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient w celu odstąpienia od umowy składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej drogą pocztową na adres: ul. Sosnowa 16, 62-406 Lądek lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: magda@programujezdrowie.pl
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych szczegółowo w Ustawie o świadczenie usług elektronicznych m. in. w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne, materiały kursowe udostępniane w całości;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami edukacyjnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Klient akceptując warunki niniejszego Regulaminu oświadcza, że wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia tj. wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdza, że jest świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia.
 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. Postanowienia dot. prawa do odstąpienia przez konsumenta od umowy stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§10
REKLAMACJA

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.
 5. Sprzedawca odpowiada za wady Produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi.
 6. Klient może złożyć reklamację dotyczącą Produktów i Serwisu w dowolnej formie pisemnej na adres: ul. Sosnowa 16, 62-406 Lądek lub drogą mailową na adres: magda@programujezdrowie.pl
 7. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest podanie przez Klienta następujących danych:
  • imię i nazwisko, adres e-mail;
  • datę wystąpienia i opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 8. Usługodawca rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia, a gdyby nie było to możliwe, informuje zgłaszającego o innym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 9. Brak rozpatrzenia reklamacji we wskazanym terminie nie oznacza uznania jej przez Usługodawcę.
 10. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca zawiadamia zgłaszającego niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) podany w zgłoszeniu.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Produktów i Serwisu w przyczyn od niego niezależnych. Sprzedawca nie odpowiada w szczególności za leżące po stronie Klienta: nieprawidłowe funkcjonowanie sprzętu, nieprawidłowe funkcjonowanie oprogramowania, nieprawidłowe funkcjonowanie dostępu do sieci publicznej Internet, sprzeczne z prawem lub Regulaminem postępowanie osób trzecich.
 12. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 13. <

§11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu dostępnego pod adresem internetowym www.programujezdrowie.pl jest Magdalena Strzelczyk, prowadzącą nierejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą Programuje Zdrowie, ul. Sosnowa 16, 62-406 Lądek.
 2. Zasady pozyskiwania, gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez Administratora zawarte są w Polityce Prywatności i polityce plików cookies sklepu internetowego pod adresem https://programujezdrowie.pl/polityka-prywatnosci/

§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Nieważność, nieskuteczność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w jakimkolwiek zakresie, nie powoduje nieważności, nieskuteczności ani niewykonalności innych jego postanowień.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem , niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ma prawo do ograniczenia lub zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku awarii lub konieczności przeprowadzenia np. modernizacji.
 6. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Opublikowanie zmian oznacza wprowadzenie ich do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Usługobiorca może zapoznać się z ich treścią.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 10.02.2021 r.